ဝงานฉลองรับ ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิต กิติมศักดิ์ มจร.

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2553 คณะกรรมการวัดใหม่ ชมรมนักศึกษายุวสงฆ์ไทใหญ่ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มูลนิธิพระธรรมแสง และคณะศรัทธาชาวไทใหญ่ ในกรุงเทพฯ ได้จัดงานฉลองปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ที่มจร.ของพระสงฆ์ชาวไทใหญ่ องค์ที่หนึ่งคือ Most Venerable Pannyananda(พระอาจารย์Dr.ปัญญานันต๊ะ)กรรมการสังฆมหานายกะ (มหาเถรสมาคม) แห่งสหภาพพม่า และ Phra Dr.Khammai Dhammasami (พระอาจารย์ Dr.คำหมาย ธรรมะสามิ)เจ้าอาวาส วัดออกซ์ฟอร์ดพุทธวิหาร ประเทศอังกฤษ มีคณะศรัทธา มาร่วมงานประมาณ 200 กว่า


มาจากเว็บไซต์ = http://www.taiculture.org/thai/news/2010/may_10/honorary01.html