เลื่อนการเปิดภาคเรียน ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แจ้งเลื่อนการเปิดภาคเรียน ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ไปเป็นวันที่ ๗ พฤศจิการยน ๒๕๕๔ เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนใหม่ใน ๑๒ จังหวัดพื้นที่ประสบอุทกภัย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๒๘๒/๒๕๕๔
ศธ.ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนใหม่ใน ๑๒ จังหวัดพื้นที่ประสบอุทกภัย
๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราว ในพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน ๑๒ จังหวัด ดังนี้ กรุงเทพมหานคร จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดสระบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดเปิดภาคเรียนใหม่ในวันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่าเหตุผลที่ให้เลื่อนเปิดภาคเรียนในสถานศึกษาทุกแห่งทั้ง ๑๒ จังหวัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน นอกจากนี้ ศธ.กำลังพิจารณาเลื่อนการทดสอบความถนัดทั่วไป หรือ GAT และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ PAT อีกครั้ง จากเดิมที่เลื่อนไปวันที่ ๑๙-๒๐ พฤศจิกายน และ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยจะประกาศความชัดเจนอีกครั้งในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔

ล่าสุด (๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนสถานศึกษาในพื้นที่ประสบอุทกภัยจำนวน ๑๒ จังหวัดทุกสังกัดของ ศธ. จากเดิม เป็นวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

นอกจากนี้ จากสถานการณ์วิกฤติ ศธ.พร้อมจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกช่องทางที่มีอยู่ เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยได้เตรียมรถรับส่งผู้ประสบภัยทุกท่านไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัย หรือไปที่ศูนย์ช่วยเหลือที่พักพิง ศธ.จำนวน ๔๑๗ แห่งทั่วประเทศ ซึ่งสามารถรองรับผู้ประสบภัยได้กว่า ๑๓๘,๐๐๐ คน พร้อมทั้งได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โดยใช้พื้นที่ของอาคารจักรพันธุ์เพ็ญศิริ เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว สามารถรองรับผู้ประสบภัยได้อีก ๕๐๐ คน และทางคณะคหกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้จัดเจ้าหน้าที่ในการเตรียมอาหาร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้วันละ ๒,๐๐๐ กล่อง พร้อมทั้งระดมแรงงานนิสิตนักศึกษาเพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้านต่างๆ ดังนั้น หากพื้นที่ใดต้องการอาหารหรือแรงงานนิสิตนักศึกษาในการป้องกันหรือฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วม สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือที่พักพิง ศธ.ทั้ง ๔๑๗ แห่งทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๑๕๗๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ด้านนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ต้องเลื่อนเปิดภาคเรียนออกไปวันที่ ๗ พฤศจิกายนทั้ง ๑๒ จังหวัด มีจำนวนทั้งสิ้น ๗๕ วิทยาลัย คือจังหวัดนครสรรค์ ๗ วิทยาลัย อุทัยธานี ๓ วิทยาลัย อ่างทอง ๓ วิทยาลัย สิงห์บุรี ๕ วิทยาลัย ชัยนาท ๓ วิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา ๘ วิทยาลัย ลพบุรี ๗ วิทยาลัย นนทบุรี ๑ วิทยาลัย ปทุมธานี ๓ วิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ๗ วิทยาลัย สระบุรี ๗ วิทยาลัย และกรุงเทพฯ ๒๑ วิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่อาจจะประสบปัญหาไม่สามารถเดินทางมาเรียนได้ และเพื่อให้วิทยาลัยที่ไม่ได้รับผลกระทบไปช่วยเยียวยาชาวบ้านและช่วยเหลือวิทยาลัยที่ได้รับความเดือดร้อน ขณะเดียวกันบางวิทยาลัยก็ได้เปิดเป็นศูนย์ช่วยเหลือพักพิง ศธ.ด้วย

นายประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษฏ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ในฐานะนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) เปิดเผยว่า ในส่วนของมหาวิทยาลัยเอกชนมีสถานศึกษาที่ประกาศเลื่อนเปิดเทอมในขณะนี้จำนวน ๘ แห่ง ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิด ๓๑ ตุลาคม เป็น ๒๑ พฤศจิกายน มหาวิทยาลัยเกริก เปิด ๒๕ ตุลามคม เลื่อนเป็น ๑ พฤศจิกายน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิด ๒๕ ตุลาคม เลื่อนเป็น ๑ พฤศจิกายน มหาวิทยาลัยรังสิต เปิด ๒๕ ตุลาคม เลื่อนเป็น ๑ พฤศจิกายน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิด ๓๑ ตุลาคม เลื่อนเป็น ๗ พฤศจิกายน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ เปิด ๒๕ ตุลาคม เลื่อนเป็น ๓๑ ตุลาคม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิด ๒๕ ตุลาคม เลื่อนเป็น ๓๑ ตุลาคม วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิด ๒๕ ตุลาคม เฉพาะคณะศิลปศาสตร์ และกายภาพบำบัด เลื่อนเป็น ๑ พฤศจิกายน ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ตนเองเป็นระยะด้วย

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

จากเว็บไซต์ http://www.mcu.ac.th/site/news_in.php?group_id=1&NEWSID=8022 และhttp://www.moe.go.th/websm/2011/oct/282.html