เลื่อนเปิดเรียนเป็น ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ทุกระดับการศึกษา (ส่วนกลาง)

เนื่องจากปัจจุบัน ยังมีภาวะน้ำท่วมอยู่ในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการสัญจรและการดำเนินชีวิตในหลายด้าน ของผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ได้ลงนามออกประกาศเลื่อนกำหนดเปิดการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ส่วนกลาง) จากวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

มหาวิทยาลัยจะประเมินสถานการณ์เป็นระยะและอาจมีการเลื่อนเปิดเทอมออกไปอีกในกรณีที่สถานการณ์น้ำยังไม่คลี่คลาย แต่มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตของมหาวิทยาลัยมีเวลาเตรียมตัว
ดูไปคำประกาศ