บริจาคเงินช่วยเหลือพระสุนฺตระ (เมืองมาว) ทีี่กำลังเรียนอยู่ที่ประเทศศรีลังกา

เมื่อ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวานนี้ พระแสงหลาว สุมโน ในฐานะตัวแทนพระสงฆ์นิสิตชาวไทยใหญ่ได้ไปบริจาคเงินที่พระสุจินฺตา ที่วัดใหม่ยายมอญ เป็นเงินไทยรวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อที่จะไปถวายแก่พระสุนฺตระ ที่กำลังปวยเป็นโรคไข้หวัดนกอย่างหนักจนได้ส่งท่านได้เข้ารักษาตัวในห้องฉุก เฉินเมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามพวกเราพระสงฆ์นิสิตชาวไทยใหญ่ในเมืองไทยทุกท่านขออวยพรให้ท่าน สุนฺตระให้หายเร็วๆ และขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยทุกประการเทอญ